I. Terminy realizacji zamówień

Termin realizacji zamówień na materace Hilding są uzależnione od stanów magazynowych naszej firmy oraz producenta i wynoszą od 3 do 16 dni roboczych. Wysyłka materacy realizowana jest firmą kurierską DPD lub Rohlig Suus. Część materacy transportowana jest w formie rolowanej (zapakowane fabrycznie).

II. Gwarancje

Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas udzielenia gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach Nasz-Materac.pl. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta, udostępnionym w zakładce „gwarancje” w opisie każdego produktu. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów lub na stronach internetowych producentów. Naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt P.W. MEDWOR J. Dworak. Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi za wady produktu.

P.W. MEDWOR odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej (mailem), za pomocą Formularza Kontaktowego, telefonicznie lub w formie pisemnej na adres P.W. MEDWOR J. Dworak podany w górnej części Regulaminu, na koszt P.W. MEDWOR J. Dworak.

Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że P.W. MEDWOR J. Dworak niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez P.W. MEDWOR J. Dworak albo P.W. MEDWOR J. Dworak nie wymieniła produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunęła.

P.W. MEDWOR J. Dworak rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni P.W. MEDWOR J. Dworak nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.
W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi P.W. MEDWOR J. Dworak W celu odesłania zakupionego produktu Klient powinien wpisać na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość" (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.

III. Zwroty - odstąpienie od umowy

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu. Postanowienia niniejszego art. stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy dotyczącej Konta.

Ważne: Zgodnie z art. 38 ust. 5 ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) ze względów higienicznych prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w przypadku usunięcia z produktu foli zabezpieczającej (folia zgrzana termicznie lub z nadrukiem logo firmy).


FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

P.W. MEDWOR J. Dworak
ul. Zielona 3
36-100 Kolbuszowa
sklep@Nasz-Materac.pl


Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy nr ................ zawartej dnia ...................... dotyczącej zakupu towaru/usługi: .................... ............................................................................................................

Proszę o zwrot kwoty: ............ zł. (słownie:............................................................) przelewem na konto bankowe nr:

..................................................................................................

Właściciel konta bankowego: .......................................................................

Adres właściciela konta bankowego: ................................................................


Imię i nazwisko........................................................

Adres..................................................................

Data...................................................................